Generelle salgsbetingelser

(Oppdatert 20.10.2021)

Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang der ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Forbrukerkjøp (Salg til privatpersoner):

Ved forbrukerkjøp henvises det til Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), Kap. 8.

Hvis ikke annet er spesifisert i salgsdokumentene, er kostnader forbundet med varetransport til avtalt utleveringssted i forbindelse med forbrukerkjøp inkludert i de angitte prisene og prisene er oppgitt inkludert MVA.

Ved fjernsalg gis det en angrerett med en frist på 14 dager til å gå fra avtalen etter inngåelsen av kjøpsavtalen. Hvis varen allerede er sendt fra Fjeldmedical iht. avtalt leveringstid, på det tidspunktet som kjøper meddeler selger at denne går fra avtalen, skal kjøper betale for allerede påløpte kostnader i forbindelse med gjennomføringen av avtalen, så som for eksempel kostnader forbundet med varetransport, ekspedisjon.

Ved bruk av angreretten for kjøpsavtaler av varer som fraviker selgers standard lagersortiment, påløper også de produksjonskostnader som har påløpt innen avtalen er blitt frafalt av kunden.

For varer som er pakket ut av originalemballasjen, og/eller tatt i bruk av kunden, frafaller retten til angrerett.

Tilbudte produkter:

De tilbudte produkter baseres på gjeldende regelverk, myndighetskrav og godkjennelser på tilbudsdagen. 

Pris:

Hvis ikke annet er angitt, er prisene regnet netto, eksklusive merverdiavgift. Fjeldmedical tar forbehold om senere prisendringer.

Levering:

Avtalte leveringsbetingelser fortolkes i henhold til Incoterms 2020. Er ingen slik leveringsbetingelse spesielt avtalt, ansees levering skjedd ved levering hos kunde (Incoterms DDP) . Leveringstid etter nærmere avtale. 

Betalingsbetingelser:

Ved forbrukerkjøp skal betaling skje ved bestilling, for annet salg er betalingsbetingelser netto per 14 dager.

Forsinkelsesrente:

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente jfr. Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Rentenotaer har ikke løpedager. Purregebyr jfr. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Salgspant: Fjeldmedical as har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er helt betalt iht. norsk lov om pant (panteloven) §3-14 og 3-22.

Offentlige sikkerhetskrav:

Dersom varen skal leveres til, eller brukes i andre land enn Norge, må kjøperen selv ta ansvar for sikkerhetskrav i slike land.

Reklamasjon/retur:

Hvis varen ikke er i overensstemmelse med spesifiserte krav, skal reklamasjon gjøres uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter mottak med angivelse av årsak. Henvisning til ordre- /fakturanummer må alltid oppgis. Retur av lagerførte varer godkjennes kun etter nærmere avtale. Varer som har fått originalemballasjen brutt, tas ikke i retur, med mindre feil fra Fjeldmedical as kan påvises. Ved retur av varer påløper gebyr pålydende 25% av varens fakturaverdi, i tillegg til de reelle omkostninger som returen medfører, med mindre feil fra Fjeldmedical as kan påvises. Spesialbestilte eller ordreproduserte varer, som ikke er standard lagerført ved Fjeldmedical as, tas ikke i retur, med mindre feil fra Fjeldmedical as kan påvises.

Avvik:

Ved feil/mangler har Fjeldmedical as valget mellom omlevering eller utbedring av varen. Selger har ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved nevnte feil og mangler, med mindre omlevering eller utbedring ikke er mulig. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til varenes fakturaverdi.

Forsinkelse og force majeure:

Det tas forbehold om forsinkelse og andre avvik på grunn av forhold som Fjeldmedical as ikke er herre over (force majeure).

Tvister og uklarheter:

Alle handlinger skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. Partene skal forsøke å avgjøre enhver tvist som oppstår i en ånd av god tro og gjensidig forståelse. Hvis dette mislykkes, skal en eventuell tvist endelig avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov om voldgift. Voldgiftsstedet skal være i Oslo, Norge. En voldgiftsdom skal være endelig, bindende og rettskraftig for begge parter. Eventuell voldgift i henhold til denne betingelsen skal gjennomføres på norsk.